قطعات الکترونیکی

*تحویل سفارشات در شهر زاهدان به صورت حضوری انجام می پذیرد.

قطعات الکترونیکی شامل :

  • مقاومت
  • خازن
  • ترانزیستور
  • بازر
  • ……
Only 1 موجود است